loading

Opći uvjeti poslovanja

O P Ć I   U V J E T I  P O S L O V A N J A

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

1.1. Opći uvjeti poslovanja (dalje u tekstu: Opći uvjeti) sadrže odredbe o reguliranju međusobnih prava i obveza trgovačkog društva DAN STUDIO d.o.o. za trgovinu i usluge, Zagreb, Pavleka Miškina 7, OIB: 02936951827 (dalje u tekstu: Dan studio) i Kupca prilikom prodaje kuhinjskog namještaja, sudopera i uređaja te usluga montaže i ugradnje istih. Opći uvjeti određuju uvjete poslovanja, način obavljanja poslova, vrste proizvoda i usluga koje Dan studio nudi, te određuju uvjete rješavanja mogućih sporova.

1.2. U ovim Općim uvjetima pojedini pojmovi imaju slijedeća značenja:

Prodavatelj/Dan studio – ovlašteni zastupnik i distributer kuhinjskog namještaja robne marke Dan Kuchen, prodavatelj sudopera  i kuhinjskih uređaja, te pružatelj usluge montaže kuhinjskog namještaja i ugradnje sudopera i kuhinjskih uređaja.

Kupac – svaka fizička ili pravna osoba koja kupuje predmete i/ili usluge koje Prodavatelj prodaje.

Idejni projekt– autorsko djelo Prodavatelja izrađeno temeljem znanja, ideja i iskustva Prodavatelja a sukladno željama Kupca i dostavljenim mjerama prostora.

Inicijalna ponuda – okvirna ponuda Prodavatelja izrađena temeljem idejnog projekta.

Izvedbeni projekt– autorsko djelo Prodavatelja izrađeno prema Idejnom projektu nakon izmjere prostora Kupca od strane Prodavatelja i odabira sudopera i svih kuhinjskih uređaja od strane Kupca.

Narudžba – poziv Kupca Prodavatelju da temeljem odabranog izvedbenog projekta učini Ponudu.

Ponuda – pisani prijedlog Prodavatelja, uključujući i ponudu u elektroničkom obliku, za sklapanje Ugovora upućen određenoj fizičkoj ili pravnoj osobi temeljem narudžbe istog, koja sadrži sve bitne sastojke Ugovora.

Ugovor – sporazum o kupoprodaji predmeta i/ili usluga koje Prodavatelj prodaje, sklopljen putem Ponude Prodavatelja koju Kupac prihvati.

Predmet kupoprodaje – kuhinjski namještaj i/ili sudoper i/ili kuhinjski uređaji i/ili usluga montaže i ugradnje istih koje je Kupac kupio a Prodavatelj prodao temeljem prihvaćene Ponude Prodavatelja.

1.3. Opći uvjeti su sastavni dio Ugovora koji Prodavatelj sklapa s Kupcem. Prihvatom Ponude Kupac potvrđuje da je upoznat sa sadržajem Općih uvjeta i da pristaje na njihovu primjenu. Ukoliko se pojedinačni Ugovor sklopljen s Kupcem razlikuje od Općih uvjeta, primjenjuju se odredbe tog Ugovora.

 

IDEJNI PROJEKT, INICIJALNA PONUDA, IZMJERA, IZVEDBENI PROJEKT

Članak 2.

2.1. Djelatnik Prodavatelja sukladno dostavljenim mjerama prostora te željama i uputama Kupca izrađuje idejni projekt. Idejnim projektom definira se izgled kuhinje, raspored i dimenzije kuhinjskih elemenata te izbor sudopera i uređaja namijenjenih za ugradnju. Temeljem odabranog idejnog projekta od strane Kupca Prodavatelj izrađuje Inicijalnu ponudu. Uplatom prvog obroka kupoprodajne cijene u iznosu od 1.000,00 kuna namijenjenog za pokriće troškova izrade idejnog projekta i izmjere prostora namijenjenog za montažu predmeta kupoprodaje, smatra se da je Kupac prihvatio Inicijalnu ponudu Prodavatelja.

2.2. Kupac je dužan omogućiti Prodavatelju pristup prostoru namijenjenom za montažu predmeta kupoprodaje radi izmjere istog i izrade izvedbenog projekta. Kako bi Prodavatelj bio u mogućnosti izvršiti točnu izmjeru predmeta kupoprodaje građevinski radovi u prostoru namijenjenom za montažu predmeta kupoprodaje moraju biti dovršeni. Ukoliko se izmjerom predmeta kupoprodaje utvrde nepravilnosti u predmetnom prostoru kao što su neravni zidovi i podovi, oštećenja i sl., Prodavatelj će o navedenom sastaviti zapisnik, te će isti potpisati Kupac i Prodavatelj.

2.3. Nakon izvršene izmjere predmeta kupoprodaje i odabira sudopera i svih kuhinjskih uređaja od strane Kupca, Prodavatelj izrađuje Izdvedbeni projekt. Ukoliko sudoper i kuhinjski uređaji nisu dio predmeta kupoprodaje, Kupac je dužan po izvršenoj izmjeri dostaviti popis sudopera i svih kuhinjskih uređaja koji će biti ugrađeni u predmet kupoprodaje ili će se nalaziti u prostoru namijenjenom za montažu predmeta kupoprodaje. Izvedbeni projekt detaljno precizira predmet kupoprodaje te sadržava popis sudopera i kuhinjskih uređaja koje je Kupac dostavio Prodavatelju.

 

NARUDŽBA, PONUDA, SKLAPANJE UGOVORA

Članak 3.

3.1. Odabir Izvedbenog projekta od strane Kupca, predstavlja narudžbu odnosno poziv Prodavatelju da učini Ponudu Kupcu.

3.2. Prodavatelj dostavlja Kupcu Ponudu u pisanom obliku na trajnom mediju ili elektroničkim putem, temeljem odabranog Izvedbenog projekta. Prodavatelj će u svakoj Ponudi navesti rok u kojem je vezan svojom Ponudom, te je isti vezan Ponudom do isteka roka koji je u Ponudi naznačio. Ako Prodavatelj u Ponudi nije naveo rok kojim je vezan svojom Ponudom, u tom slučaju rok valjanosti Ponude je 8 dana od dana naznačenog na Ponudi. Rok valjanosti Ponude Prodavatelj može produljiti u pisanom obliku ili elektroničkim putem.

3.3. Kada Kupac potpiše Ponudu Prodavatelja ili dostavi izjavu o prihvatu Ponude u elektroničkom obliku, smatra se da je sklopljen Ugovor. Prihvatom Punude od strane Kupca dolazi do kupoprodaje predmeta i/ili usluga Prodavatelja koje su predmet Ponude. Prihvatom Ponude Kupac potvrđuje da je upoznat sa svakim dijelom Izvedbenog projekta, da je suglasan sa istim te da nije moguća bilo kakva izmjena odabranih modela sudopera i kuhinjskih uređaja

 

KUPOPRODAJNA CIJENA I PLAĆANJE

Članak 4.

4.1. Kupoprodajna cijena navedena u Ponudi vrijedi samo za one predmete i/ili usluge koje su predmet Ponude i samo u roku u kojem je Prodavatelj vezan svojom Ponudom odnosno ako taj rok u Ponudi nije naveden onda u roku od 8 dana od dana naznačenog na Ponudi, osim ako Prodavatelj u pisanom obliku ili elektroničkim putem ne produlji taj rok.

4.2. Plaćanje kupoprodajne cijene moguće je obaviti gotovinom, virmanski, karticom i kreditima banaka. Plaćanje kupoprodajne cijene se obavlja u 3 obroka slijedećim kronološkim i vremenenskim redoslijedom:

1. obrok u iznosu od 1.000,00 kuna Kupac je dužan podmiriti u roku od 3 dana od dana dostave Inicijalne ponude,
2. obrok u iznosu od 50% iznosa kupoprodajne cijene, umanjen za iznos od 1.000,00 kuna iz 1. obroka, Kupac je dužan podmiriti u roku od 3 dana od dana prihvata Ponude odnosno sklapanja Ugovora,
3 obrok u preostalom iznosu od 50% iznosa kupoprodajne cijene Kupac je dužan podmiriti u roku od 3 dana od dana obavijesti Prodavatelja o prispjeću predmeta kupoprodaje na skladište Prodavatelja.

4.3. Račun za predmet kupoprodaje Prodavatelj će Kupcu ispostaviti po plaćanju cjelokupne kupoprodajne cijene, dok će potvrdu o plaćanju 1. i 2. obroka ispostaviti Kupcu neposredno po plaćanju istog.

4.4. Ako Kupac ne podmiri kupoprodajnu cijenu u cijelosti do roka iz stavka 4.2. ovog članka, Prodavatelj ima pravo odgoditi dostavu predmeta kupoprodaje i/ili raskinuti Ugovor bez bilo kakve odgovornosti prema Kupcu. Prodavatelj ima pravo podnijeti tužbu radi isplate kupoprodajne cijene ili njezina dijela, bez obzira je li preneseno vlasništvo nad predmetom kupoprodaje na Kupca.

4.5. Predmet kupoprodaje ostaje vlasništvo Prodavatelja sve do potpune isplate kupoprodajne cijene.

 

DOSTAVA, MONTAŽA I UGRADNJA

Članak 5.

5.1. Rok dostave, montaže i ugradnje predmeta kupoprodaje je okviran te iznosi 6-8 tjedana od dana uplate 2. obroka kupoprodajne cijene. Nakon što predmet kupoprodaje bude dostavljen na skladište Prodavatelja, Prodavatelj će o tome obavijestiti Kupca te će zajednički odrediti točan datum i vrijeme dostave, montaže i ugradnje predmeta kupoprodaje, s tim da se dostava, montaža i ugradnja predmeta kupoprodaje mora izvršiti u roku od 15 dana od dana obavijesti Prodavatelja o prispjeću predmeta kupoprodaje na skladište Prodavatelja.

5.2. Ako Prodavatelj u zakazano vrijeme ne nađe Kupca ili osobu navedenu od strane Kupca za dostavu predmeta kupoprodaje na ugovorenoj adresi dostave o istome će sastaviti zapisnik s navođenjem razloga neuspjelog pokušaja dostave te vratiti predmet kupoprodaje u skladište Prodavatelja. U tom slučaju rizik slučajne propasti ili oštećenja predmeta kupoprodaje prelazi na Kupca od trenutka sastavljanja zapisnika o neuspjelom pokušaju dostave.

5.3. Radi uredne dostave predmeta kupoprodaje Kupac je dužan osigurati siguran i prohodan prolaz prostoru namijenjenom za montažu predmeta kupoprodaje te isti prostor učiniti slobodnim od drugih stvari. Ukoliko Kupac u razumnom roku nije u mogućnosti osigurati navedene uvjete, Prodavatelj će sastaviti zapisnik s navođenjem razloga neuspjelog pokušaja dostave te vratiti predmet kupoprodaje u skladište Prodavatelja. U tom slučaju rizik slučajne propasti ili oštećenja predmeta kupoprodaje prelazi na Kupca od trenutka sastavljanja zapisnika o neuspjelom pokušaju dostave.

5.4. U slučajevima neuspjelog pokušaja dostave predmeta kupoprodaje iz članka 5.2. i 5.3. ovih Općih uvjeta, Prodavatelj će Kupcu naplatiti trošak skladištenja predmeta kupoprodaje u iznosu od 100,00 kuna dnevno, uvećano za iznos poreza na dodanu vrijednost.

5.5. Dostava predmeta kupoprodaje je besplatna, osim u slijedećim slučajevima:

ukoliko se ugovorena adresa dostave nalazi na udaljenosti većoj od 30 kilometara od prodajnog centra Prodavatelja u kojem je sklopljen Ugovor, u kojem slučaju će Prodavatelj naplatiti troškove dostave u iznosu od 5,00 kuna po prijeđenom kilometru u jednom smjeru, uvećano za troškove cestarine, trajekta i sl,
u slučaju neuspjele dostave, Prodavatelj će naplatiti trošak ponovne dostave od prodajnog centra Prodavatelja u kojem je sklopljen Ugovor do ugovorene adrese dostave u iznosu od 5,00 kuna po prijeđenom kilometru u jednom smjeru, uvećano za troškove cestarine, trajekta i sl.

5.6. Dostavu predmeta kupoprodaje Kupac će potvrditi potpisom Otpremnice Prodavatelja. Ukoliko Kupac ima bilo kakvih prigovora na kvalitetu dostave predmeta kupoprodaje dužan je isto navesti na Otpremnici Prodavatelja, u suprotnom se smatra da je dostava predmeta kupoprodaje obavljena uredno te da Kupac nema nikakvih prigovora na kvalitetu dostave.

5.7. Radi uredne i kvalitetne montaže predmeta kupoprodaje prostor namijenjen za montažu predmeta kupoprodaje mora udovoljavati minimalnim uvjetima što podrazumijeva da su svi građevinski radovi u prostoru završeni, da je prostor opskrbljen svim potrebnim instalacijama kao štu su struja, rasvjeta, voda, da je temperatura zraka viša od 15°C.

5.8. Prodavatelj obavlja uslugu montaže i ugradnje predmeta kupoprodaje besplatno. Uslugu ugradnje sudopera i kuhinjskih uređaja koji nisu kupljeni kod Prodavatelja, Prodavatelj će naplatiti 150,00 kuna po komadu, uvećano za porez na dodanu vrijednost.

5.9. Prodavatelj i njegovi djelatnici nisu kvalificirani niti ovlašteni za priključivanje sudopera i kuhinjskih uređaja na struju, vodu ili plin te se stoga Kupac obvezuje za obavljanje navedenih radnji angažirati kvalificirane i ovlaštene stručnjake.

5.10. Nakon obavljene usluge montaže i ugradnje predmeta kupoprodaje Prodavatelj i Kupac su dužni pregledati montirani i ugrađeni predmet kupoprodaje, te isto potvrditi potpisom Naloga za montažu.

5.11. Ukoliko je nakon obavljene usluge montaže i ugradnje predmeta kupoprodaje Kupac odsutan ili nije u mogućnosti pregledati montirani i ugrađeni predmet kupoprodaje, Prodavatelj ima pravo ostaviti potpisani Nalog za montažu u prostoru u kojem je obavljena montaža i ugradnja predmeta kupoprodaje. U tom slučaju smatra se da je predmet kupoprodaje predan Kupcu u ispravnom stanju i bez ikakvih oštećenja, te da Kupac nema nikakvih primjedbi i prigovora u svezi predmeta kupoprodaje.

 

PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Članak 6.

6.1. Idejni projekt, izvedbeni projekt te druga autorska prava i prava intelektualnog vlasništva u svezi predmeta kupoprodaje predstavljaju vlasništvo Prodavatelja.

 

ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE

Članak 7.

7.1. Prodavatelj jamči da predmet kupoprodaje nema materijalnih nedostataka.

7.2. Kupac je dužan navesti prigovore zbog nedostataka predmeta kupoprodaje te kvalitete usluge montaže i ugradnje predmeta kupoprodaje na Nalogu za montažu prilikom pregleda montiranog i ugrađenog predmeta kupoprodaje. Ukoliko na Nalogu za montažu Kupac ne navede nikakve primjedbe i prigovore smatra se da je preuzeo predmet kupoprodaje u ispravnom stanju i bez ikakvih oštećenja, te da nema nikakvih primjedbi i prigovora.

7.3. Kupac je dužan obavijestiti Prodavatelja o skrivenim nedostacima predmeta kupoprodaje u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio. Prodavatelj ne odgovara za skrivene nedostatke koji se pokažu nakon proteka dvije godine od predaje predmeta kupoprodaje Kupcu.

7.4. Ukoliko predmet kupoprodaje ima materijalnih nedostataka o kojima je Kupac pisanim putem izvjestio Prodavatelja u rokovima iz prethodnih stavaka ovog članka, Prodavatelj će nedostatak ukloniti ili zamijeniti dio predmeta kupoprodaje s nedostatkom drugim dijelom bez nedostatka, u razumnom roku.

7.5. Prodavatelj ne preuzima odgovornost za ispravnost predmeta kupoprodaje, ako se predmet kupoprodaje održava ili koristi na bilo koji drugi način osim sukladno s uputama Prodavatelja ili proizvođača ili ako nedostatak proizlazi iz nezgode ili nemarnog odnosa Kupca prema predmetu kupoprodaje ili ako je predmet kupoprodaje popravljala bilo koja druga osoba osim Prodavatelja ili ako je predmet kupoprodaje neispravno instaliran ili servisiran ili ako nedostatak proizlazi iz bilo kojeg uzroka ili okolnosti izvan kontrole i utjecaja Prodavatelja.

7.6. Prodavatelj ne preuzima odgovornost za bilo kakve probleme i nedostatke nastale kod montaže predmeta kupoprodaje koji se pojave kao posljedica utvrđenih nepravilnosti navedenih u zapisniku iz članka 2.2. ovih Općih uvjeta i/ili neispunjavanja minimalnih uvjeta iz članka 5.7. ovih Općih uvjeta. U tom slučaju Prodavatelj nije dužan raditi nikakve naknadne preinake na predmetu kupoprodaje, nego će Kupac i Prodavatelj naknadno dogovoriti uvjete odnosno rok i cijenu preinake predmeta kupoprodaje ukoliko je isto moguće.

 

JAMSTVO

Članak 8.

8.1. Jamstveni list u kojem su navedeni opći uvjeti jamstva i Upute za održavanje predmeta kupoprodaje koji se odnosi na kuhinjski namještaj robne marke Dan Kuchen Prodavatelj će dostaviti Kupcu prilikom montiranja i ugradnje predmeta kupoprodaje. Potpisom Naloga za montažu Kupac potvrđuje da je zaprimio Jamstveni list i Upute za održavanje.

8.2. Jamstveni rok na kuhinjski namještaj robne marke Dan Kuchen nije jednak za sve dijelove te iznosi:

24 mjeseca za drvene dijelove Dan kuchen proizvoda,
60 mjeseci za metalne okove ugrađene u Dan Kuchen proizvod (mehanizmi ladica, mehanizmi podiznih elemenata).

8.3. Jamstveni list ovlaštenog uvoznika i/ili proizvođača sudopera i kuhinjskih uređaja kupljenih u prodajnim centrima Prodavatelja, Prodavatelj će predati Kupcu zajedno s računom za predmet kupoprodaje. Kupac ostvaruje prava s osnova jamstva u ovlaštenim servisima uvoznika i/ili proizvođača sudopera i električnih uređaja temeljem računa i jamstvenog lista.

 

PRIGOVOR

Članak 9.

9.1. Prigovor u svezi predmeta kupoprodaje Kupac je ovlašten podnijeti pisanim putem u prodajnom centru Prodavatelja u kojem je sklopljen Ugovor, u kojem slučaju će Prodavatelj bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak Prigovora Kupca. Kupac je ovlašten podnijeti pisani prigovor i putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte.

9.2. Prodavatelj će u pisanom obliku u roku od 15 dana od primitka Prigovora odgovoriti na Prigovor Kupca.

 

RASKID UGOVORA

Članak 10.

10.1. Prodavatelj može u bilo kojem trenutku raskinuti Ugovor putem pisane obavijesti Kupcu u slučaju da Kupac ne izvrši plaćanje bilo kojeg dijela kupoprodajne cijene u rokovima iz članka 4.2. ovih Općih uvjeta, u kojem slučaju je Prodavatelj ovlašten zadržati sve što je primio od Kupca po osnovu Ugovora.

10.2. Kupac ima pravo raskinuti Ugovor putem pisane obavijesti Prodavatelju, najkasnije 2 dana nakon uplate drugog obroka kupoprodajne cijene. U navedenom slučaju Prodavatelj će  izvršiti povrat svega što je primio od Kupca po osnovu Ugovora, osim iznosa od 1.000,00 kuna koji služi za pokriće troškova izrade idejnog projekta i izmjere prostora namijenjenog za montažu i ugradnju predmeta kupoprodaje, u roku od 8 dana od primitka pisane obavijesti o raskidu Ugovora.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

11.1. Ukoliko se bilo koja odredba ovih Općih uvjeta i/ili Ugovora dokaže ništetnom ili naknadno postane ništetna, ostale odredbe ovih Općih uvjeta i/ili Ugovora u cijelosti će se primjenjivati i izvršavati kao valjane.

11.2. Na ugovorne odnose između Prodavatelja i Kupca primjenjuje se pravo Republike Hrvatske.

11.3. Za sporove iz Ugovora, u vezi s Ugovorom ili ovim Općim uvjetima mjesno je nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu.

11.4. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu dana 02.01.2017. godine. Ovi Opći uvjeti izloženi su javno u svim prodajnim centrima Prodavatelja i na internet stranicama Prodavatelja.

 

U Zagrebu, 02. siječnja 2017. godine.

Dan studio d.o.o.


Zatražite online termin za besplatno projektiranje te uštedite svoje vrijeme!

Pošaljite nam putem online obrasca Vaš zahtijev za terin besplatnog projektiranja.
Kroz 24 sata ćemo Vas kontaktirati s prijedlogom termina projektiranja Vaše nove kuhinje.

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija